Dane osobowe

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy dane osobowe oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

I. Administrator danych osobowych
My, Ekouniversa Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 37/5, NIP 7543032597 tel. 774580684 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych nie został wyznaczony
III. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Ekouniversa Sp. z o.o. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. w celu wykonania umowy zawartej z firmą Ekouniversa Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot. (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekouniversa Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Firma Ekouniversa Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:
1. dane kontaktowe,
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,
3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług firmy Ekouniversa Sp. z o.o.
V. Odbiorcy danych
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Ekouniversa Sp. z o.o. współpracuje („Partnerzy”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych.
Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
VII. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z firmą Ekouniversa Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Ekouniversa Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec Ekouniversa Sp. z o.o.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
VIII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, obecnie możesz złożyć w tej sprawie skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: ekouniversa@ekouniversa.pl, zadzwoń pod numer: 774580684, lub udaj się do jednego z naszych Biur Obsługi Klienta. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Ekouniversa Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
X. Informacja o źródle danych
Państwa dane pozyskaliśmy:
1. bezpośrednio od Państwa,
2. od podmiotu, który zawarł z Ekouniversa Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Ekouniversa Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł
5. ze strony internetowej, na której Państwo sami umieścili takie dane.