PRTR

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E - PRTR) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. W 2006 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie, które nakłada na prowadzących instalacje nowy obowiązek raportowania danych dotyczących wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska i przemieszczania zanieczyszczeń odpadów poza zakład.

Wszystkie Podmioty prowadzące instalacje podlegającą obowiązkowi sprawozdawczemu PRTR zobowiązane są do sporządzenia i przedstawienia instytucji weryfikującej rocznego sprawozdania PRTR z zakresu uwalnianych i transferowanych zanieczyszczeń.

Oferujemy Państwu w szczególności:

  • Przeprowadzenie audytu zgodnie z wymogami PRTR,
  • Wykonanie niezbędnych obliczeń,
  • Odpowiednie przyporządkowanie zebranych danych do sposobu pozyskania informacji określonego w PRTR,
  • Dobieranie kodów adekwatnych do zastosowanych metod pomiarowych i obliczeniowych,
  • Przygotuje sprawozdanie PRTR.