RAPORTY O ODZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

EkoUniversa gwarantuje profesjonalnie przygotowanie raportu oraz dołoży starań by proces uzgodnień z zainteresowanymi stronami został przeprowadzony sprawnie, co jest podstawą przystąpienia do dalszego postępowania określonego zapisami Prawa budowlanego.

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Procedura Oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko, została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia.

W szczególności oferujemy Państwu:

  • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia;
  • Przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  • Doradztwo i konsulting w zakresie wymagań środowiskowych niezbędnych dla potrzeb realizacji raportu;
  • Uzgodnienia ze stronami postępowania.

Kogo dotyczy ocena odziaływania na środowisko?

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji.

Przeprowadzenie oceny odziaływania dotyczy każdego, kto planuje prowadzić działalność, która kwalifikuje się jako przedsięwzięcie (zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu) oraz figuruje w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

EkoUniversa gwarantuje uzgodnienia merytoryczne w trakcie całego procesu administracyjnego i prowadzenie dialogu z właściwymi organami administracyjnymi.