AUDYT ENERGETYCZNY

Z dniem 1 października 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Jeden z jej punktów dotyczy obowiązku przeprowadzania audytów energetycznych w przedsiębiorstwie.

Ustawa określa, że  audyt energetyczny musi wykonać każde duże przedsiębiorstwo. Dużym przedsiębiorcą jest firma, która w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych, przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:

  • średnioroczne zatrudnienie co najmniej 250 pracowników,

lub

  • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Właściciele dużych przedsiębiorstw są zobowiązani do zlecenia lub przeprowadzenia okresowego audytu energetycznego w swoich przedsiębiorstwach. Pierwszy audyt należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do 1 października 2017 roku. Kolejne należy ponawiać raz na 4 lata.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą (zaleca się stosowanie normy PN-EN 16247) mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi objąć minimum 90% zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

Fakt opracowania audytu energetycznego przedsiębiorstwa musi zostać pisemnie zgłoszony do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni. Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu.

Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, przedsiębiorstwu grozi kara do 5% rocznego przychodu.

Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania energią określone we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Ostateczna wycena i czas trwania uzależnione są zakresu audytu, który ustalany jest z Zamawiającym po zapoznaniu się z charakterem zakładu.