POZWOLENIA SEKTOROWE

POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA LUB ZGŁOSZENIE INSTALACJI

EkoUniversa wykonuje dokumentacje stanowiącą podstawę do uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłoszenia instalacji. Prace rozpoczynają się przeprowadzeniem podziału instalacji zakładu pod względem wymagań formalno-prawnych, który pozwoli ustalić, które z instalacji wymagają pozwolenia, a które zgłoszenia.

Następnie wykonywane są obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, w celu określenia, czy stopień ograniczania wielkości emisji z instalacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Drugim etapem jest wykonanie dokumentacji.

Wniosek zawiera m.in.:

 • Obliczenia emisji zanieczyszczeń z poszczególnych źródeł emisji,
 • Numeryczne obliczenia przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń,
 • Prezentację wyników obliczeń w formie tabelarycznej i graficznej.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

EkoUniversa proponuje opracowanie operatu wodnoprawnego, na podstawie którego zakład uzyska pozwolenie wodnoprawne umożliwiające np. korzystanie z wód w sposób szczególny.

W szczególności oferujemy Państwu opracowanie operatu oraz pomoc przy ubieganiu się o:

 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód,
 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych,
 • pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do wód lub ziemi,
 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 • pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

DOKUMENTACJA OBEJMUJĄCA GOSPODARKĘ ODPADAMI

Gospodarka odpadami obejmuje obszary, których ramy wyznacza Ustawa o odpadach. Ustawa jest definiowana dodatkowo kilkudziesięcioma aktami wykonawczymi. Zawarte w ustawie o odpadach i towarzyszących jej rozporządzeniach zapisy precyzyjnie określają tryb postępowania z różnymi rodzajami odpadów na poszczególnych etapach: wytwarzania, magazynowania, zbierania, transportu oraz odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania.

W szczególności oferujemy Państwu:

 • opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu pozyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu pozyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania oraz zbierania lub transportu odpadów,
 • zgłoszenie produktu ubocznego.

EkoUniversa gwarantuje uzgodnienia merytoryczne w trakcie całego procesu administracyjnego i prowadzenie dialogu z właściwymi organami administracyjnymi.